Monitoring parametrów konstrukcji

BiB Systems oferuje swoim klientom systemy umożliwiające monitorowanie i kontrolę fizycznych parametrów budynków takich, jak ugięcia elementów konstrukcyjnych dachów np. pod wpływem opadów śniegu, co pozwala zawczasu reagować na negatywne skutki uciążliwych warunków pogodowych. Kontrola parametrów zwiększa bezpieczeństwo oraz umożliwia uzyskanie oszczędności w trakcie eksploatacji.

  • Ugięcia konstrukcji
  • Pochylenie konstrukcji
  • Drgania konstrukcji
  • Osiadanie obiektu
  • Naprężenia zakotwieńv
  • Czynniki środowiskowe

Proponowane przez nas rozwiązania są narzędziem do kompleksowego monitorowania bezpieczeństwa obiektów pod kątem kluczowych dla danego obiektu parametrów konstrukcji i czynników w nim występujących. Oferujemy pakiet rozwiązań, bądź też monitorowanie wybranego parametru/czynnika.

Kontrola może odbywać się za pomocą komputera stacjonarnego lub w postaci informacji wysyłanych na urządzenia mobilne, takie jak smartfon czy tablet.

Inwestor i użytkownicy obiektów poprzez automatyczne wykonywanie pomiarów przez urządzenia systemu oferowanego przez BiB-Systems są automatycznie informowani, a w warunkach krytycznych – alarmowani – o sytuacji panującej w ich budynkach. Dzięki wykorzystaniu oferowanej technologii zapobiega się ewentualnym usterkom konstrukcji oraz zdarzeniom zagrożenia życia i zdrowia.

Oferowany przez nas system monitoringu konstrukcji realizuje dyspozycje przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) poprzez instalowanie czujników określonych parametrów/czynników w kluczowych miejscach obiektu. Instalacja elementów systemu nie wymaga ingerencji w konstrukcję obiektu.

Ugięcia konstrukcji

Każdy obiekt podlega wpływom warunków pogodowych (obciążenie śniegiem, deszczem) oraz obciążeniami technologicznymi związanymi z jego użytkowaniem. Każdy z tych czynników powoduje zwiększenie naprężeń/ugięć konstrukcji. Oferowany przez nas system czujników naprężeń umieszczonych w odpowiednich punktach konstrukcji pozwala na śledzenie tego parametru.

Pochylenie konstrukcji

W przypadku istnienia konstrukcji, na której elementy lub ściany działają siły boczne zagrażające bezpieczeństwu – oferujemy pochyłomierze (inklinometry), za pomocą których można badać odchylanie się od pionu słupów, ścian, wieńców obwodowych itd.

Drgania konstrukcji

Monitorowanie drgań konstrukcji powala eliminować, bądź kontrolować przyczyn powstawania rys i pęknięć w ścianach obiektów budowlanych.

Osiadanie obiektu

W przypadku zlokalizowania obiektu w rejonach szkód górniczych lub na gruncie o zwiększonym osiadaniu, uzasadnione jest monitorowanie tego procesu z powodu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji.

Naprężenia zakotwień

Monitorowanie naprężeń działających na zakotwienia pozwala uniknąć uszkodzenia zbrojeń w strefie zakotwień oraz samych zakotwionych lin.

Czynniki środowiskowe

Oferowany przez nas system pozwala na monitorowanie takich czynników występujących w obiektach, jak: temperatura; wilgotność powietrza; ciśnienie atmosferyczne; obecność gazów niebezpiecznych; zadymienie; zalanie obiektu wodą; poziom otwarcia okien, drzwi, klap dymowych; obciążenie rozdzielni elektrycznej; ciśnienie w rurociągach substancji gazowych i płynnych; głośność.