Grupa 1 Dokumenty niezbędne:

 • Aktualne mapy do celów projektowych. Sporządzona przez uprawnionego geodetę w ilości około 10 sztuk.
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku gdy plan miejscowy nie został uchwalony należy wystąpić o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy dla danej lokalizacji.
 • Badania gruntowo-wodne. Sporządzone przez uprawnionego geologa.
 • Warunki techniczne przyłączenia do mediów, bądź istniejące umowy. Wydane przez gestorów sieci odpowiednich dla danej lokalizacji.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

W przypadku gdy na danej działce uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uzyskanie powyższych dokumentów nie powinno zająć więcej niż około 1 miesiąc. Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy wymaga większego nakładu czasu i wraz z przygotowaniem dokumentacji powinno zamknąć się w terminie około 2 do 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach nawet dłużej.

Grupa 2 Dokumenty i formalności, które mogą być wymagane w odniesieniu do specyficznej lokalizacji planowanej inwestycji:

 • Inwentaryzacja budynków znajdujących się na działce.
 • Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji istniejących budynków,
 • Inwentaryzacja zieleni,
 • Inwentaryzacja istniejących sieci zewnętrznych,
 • Projekt rozbiórek obiektów istniejących,
 • Projekt wycinki zieleni,
 • Zmiana lokalizacji sieci sanitarnych, gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, teletechnicznych, znajdujących się na działce,
 • Projekt usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami,
 • Projekt przyłączy sieci,
 • Projekt branży drogowej,
 • Uzgodnienia ZUDP,
 • Zgoda na lokalizację zjazdu z drogi Publicznej,
 • Pozwolenie wodnoprawne,
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Raport Środowiskowy,
 • Uzgodnień z Konserwatorem Zabytków,
 • Badania archeologiczne,
 • Wykonanie ekspertyzy górniczej,
 • Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub zaświadczenie, że taka decyzja nie jest wymagana,
 • Inne wymagane dokumenty.

Czas uzyskania powyżej wymienionych dokumentów uzależnione jest od różnych czynników wynikających z lokalizacji oraz od przeznaczenia obiektów. W zależności np. od trudnych warunków gruntowych, istniejącej infrastruktury czy zastosowania technologii wpływających na środowisko naturalne, czas wykonania odpowiedniej dokumentacji oraz uzyskania właściwych uzgodnień i pozwoleń może znacząco się przedłużyć.

Receptą na szybkie działanie i uzyskiwanie odpowiednich dokumentów może być wsparcie się doradztwem i wiedzą podmiotów, które mają doświadczenie w przygotowywaniu procesu inwestycyjnego.

BiB Systems zaprasza do zapoznania się z ofertą i realizacjami firmy. Nasze szerokie doświadczenie pozwala w sposób szybki i bezproblemowy przygotować się do rozpoczęcia pra projektowych i budowalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do formularza zapytania ofertowego lub kontaktu telefonicznego i mailowego.